Chào mừng bạn đến với trang tài nguyên số Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

Các đơn vị trong Thư viện số

Chọn một đơn vị để duyệt các bộ sưu tập.

BÁO CÁO KHOA HỌC 985

Danh mục báo cáo hội nghị hội thảo khoa học của cán bộ Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

E-BOOK 2

E-Book - Nơi lưu trữ tài liệu file mềm

HỆ THỐNG ĐỀ TÀI 45

Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

HỒ SƠ SỐ SINH VIÊN 1

Bộ portfolios dành cho sinh viên

LUẬN ÁN - LUẬN VĂN 933

Danh mục các luận án - luận văn của sinh viên và học viên Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN