Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/101
Title: TÍNH ĐA NGÀNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH: MỘT VÍ DỤ TỪ MÔN BÁO CHÍ TRỰC TUYẾN
Authors: Nguyen, Tuan Anh
Keywords: TÍNH ĐA NGÀNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH: MỘT VÍ DỤ TỪ MÔN BÁO CHÍ TRỰC TUYẾN
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: TÍNH ĐA NGÀNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH: MỘT VÍ DỤ TỪ MÔN BÁO CHÍ TRỰC TUYẾN
Abstract: Chương trình đào tạo cử nhân mới tại Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN-ĐHQGHN) đã tạo ra sự thay đổi trong tư duy xây dựng chương trình nói chung và hướng tiếp cận phát triển môn học mới nói riêng theo hướng đa ngành, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của xã hội. Có thể thấy rõ sự thay đổi này qua việc tích hợp những môn học mới thuộc các chuyên ngành khác nhau vào chương trình cử nhân tiếng Anh nhằm đào tạo ra những nhà chuyên môn có khả năng thích ứng cao, linh hoạt trong các môi trường làm việc khác nhau. Bài viết này tập trung phân tích tính đa ngành từ nhiều góc độ trong quá trình xây dựng và phát triển môn học Báo chí trực tuyến – một trong những môn học thể hiện rõ nhất tính đa ngành trong chương trình cử nhân tiếng Anh, và đề xuất những việc cần làm để đảm bảo thành công của môn học này khi được giảng dạy chính thức bởi các giảng viên ngành tiếng Anh.
Description: Chương trình đào tạo cử nhân mới tại Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN-ĐHQGHN) đã tạo ra sự thay đổi trong tư duy xây dựng chương trình nói chung và hướng tiếp cận phát triển môn học mới nói riêng theo hướng đa ngành, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của xã hội. Có thể thấy rõ sự thay đổi này qua việc tích hợp những môn học mới thuộc các chuyên ngành khác nhau vào chương trình cử nhân tiếng Anh nhằm đào tạo ra những nhà chuyên môn có khả năng thích ứng cao, linh hoạt trong các môi trường làm việc khác nhau. Bài viết này tập trung phân tích tính đa ngành từ nhiều góc độ trong quá trình xây dựng và phát triển môn học Báo chí trực tuyến – một trong những môn học thể hiện rõ nhất tính đa ngành trong chương trình cử nhân tiếng Anh, và đề xuất những việc cần làm để đảm bảo thành công của môn học này khi được giảng dạy chính thức bởi các giảng viên ngành tiếng Anh.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/101
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf66.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.