Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1014
Title: Những khuynh hướng lý luận phê bình văn học Pháp thế kỷ XX
Authors: NGUYỄN, THỊ BÌNH
Keywords: Những khuynh hướng lý luận phê bình văn học Pháp thế kỷ XX
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Công trình nghiên cứu và giới thiệu diện mạo chung của lý luận phê bình văn học Pháp thế kỷ XX qua các khuynh hướng chính và những đại diện tiêu biểu: G.Lanson và trường phái lịch sử văn học, L.ATHUSSER và Phê bình Mac-xít, L.GOLDMANN và Xã hội học, G.BACHELARD và Phân tâm học, R. BARTHES và Phê bình cấu trúc & Kí hiệu học, J. DERRIDA, M. FOUCAULT và Chủ nghĩa hậu cấu trúc, Chủ nghĩa hậu hiện đại và J-F Lyotard,…
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1014
Appears in Collections:Đề tài cấp nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ BÌNH.2013.NCKHQG.pdf184.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.