Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1017
Title: Quan niệm văn chương Pháp thế kỷ XX
Authors: NGUYỄN, THỊ BÌNH
Keywords: Quan niệm văn chương Pháp thế kỷ XX
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Các nhà văn Pháp trong suốt chiều dài của thế kỷ XX đã tạo nên một bức tranh phong phú và đa dạng với các trường phái, trào lưu khác nhau, tuy nhiên các nhà văn và nhà thơ gặp nhau ở một điểm chung: không hài lòng với. cái cũ, với cái có sẵn đang trì trệ. Họ luôn luôn tìm tòi, trăn trở, đổi mới không ngừng, thông qua những “thử nghiệm” quan trọng phá vỡ các quy tắc có sẵn trong ngôn ngữ và văn học. Cuốn sách Quan niệm văn chương Pháp thế kỷ XX giới thiệu công cuộc tìm kiếm đổi mới của các nhà văn Pháp thể hiện qua các bài viết, các lời phát biểu, các “ Tuyên ngôn” “ Cương lĩnh”.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1017
Appears in Collections:Tài liệu nghe nhìn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ BÌNH.2005.pdf178.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.