Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/102
Title: NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU TRẬT TỰ KẾT HỢP CÁC THÀNH TỐ TRONG TỪ GHÉP ĐẲNG LẬP TIẾNG HÀN VÀ TIẾNG VIỆT
Authors: Tran, Thi Lan Anh
Nguyen, Thi Nguyet Minh
Keywords: NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU TRẬT TỰ KẾT HỢP CÁC THÀNH TỐ TRONG TỪ GHÉP ĐẲNG LẬP TIẾNG HÀN VÀ TIẾNG VIỆT
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: NGHIÊN CỨU ĐỐI CHIẾU TRẬT TỰ KẾT HỢP CÁC THÀNH TỐ TRONG TỪ GHÉP ĐẲNG LẬP TIẾNG HÀN VÀ TIẾNG VIỆT
Abstract: Từ ghép đẳng lập là từ ghép mà các thành tố cấu tạo có quan hệ bình đẳng với nhau vềmặt ngữ pháp. Trong tiếng Hàn và tiếng Việt, ghép từ theo phương thức đẳng lập là một trong những phương thức tạo từ được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Phần lớn trật tự kết hợp trong từ ghép đẳng lập của tiếng Hàn và tiếng Việt tương đối cố định, có một số ít trường hợp có thể đảo trật tự nhưng không nhiều và phổ biến.Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung đối chiếu trật tự kết hợp của các thành tố cấu tạo nên từ ghép đẳng lập ở cả hai ngôn ngữ Hàn và Việt để tìm ra sự khác biệt cũng như tương đồng dưới góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận, cụ thể nghiên cứu này sẽ xem xét trật tự kết hợp của các thành tố cấu tạo từ ghép qua hệ thống tri giác (tri nhận về tri giác), cơ chế tâm lí (tri nhận về tâm lý) và tri nhận về mặt xã hội của người Hàn và người Việt.
Description: Từ ghép đẳng lập là từ ghép mà các thành tố cấu tạo có quan hệ bình đẳng với nhau vềmặt ngữ pháp. Trong tiếng Hàn và tiếng Việt, ghép từ theo phương thức đẳng lập là một trong những phương thức tạo từ được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Phần lớn trật tự kết hợp trong từ ghép đẳng lập của tiếng Hàn và tiếng Việt tương đối cố định, có một số ít trường hợp có thể đảo trật tự nhưng không nhiều và phổ biến.Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung đối chiếu trật tự kết hợp của các thành tố cấu tạo nên từ ghép đẳng lập ở cả hai ngôn ngữ Hàn và Việt để tìm ra sự khác biệt cũng như tương đồng dưới góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận, cụ thể nghiên cứu này sẽ xem xét trật tự kết hợp của các thành tố cấu tạo từ ghép qua hệ thống tri giác (tri nhận về tri giác), cơ chế tâm lí (tri nhận về tâm lý) và tri nhận về mặt xã hội của người Hàn và người Việt.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/102
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf64.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.