Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1029
Title: Minds working together: Scaffolding academic writing in a mixed-ability class. In B. Baurain & Phan Le Ha (Eds.), Multilevel and Diversity (pp.149-159). Virginia, USA: Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL)
Authors: LÊ, VĂN CANH
NGUYEN, THI THUY MINH
Keywords: Minds working together: Scaffolding academic writing in a mixed-ability class. In B. Baurain & Phan Le Ha (Eds.), Multilevel and Diversity (pp.149-159). Virginia, USA: Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL)
Issue Date: 2010
Publisher: Minds working together: Scaffolding academic writing in a mixed-ability class. In B. Baurain & Phan Le Ha (Eds.), Multilevel and Diversity (pp.149-159). Virginia, USA: Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL)
Abstract: Chương này trình bày kết quả của lớp luyện kỹ năng viết IELTS cho học sinh được thiết kế dựa trên lý thuyết văn hóa-xã hội của Vygostky. Khóa học được thử nghiệm trong ba tháng và do hai tác giả cùng dạy. Kết quả cho thấy không những kỹ năng viết của học sinh được nâng lên mà kỹ năng chữa bài cho bạn của họ cũng như lòng tự tin và động lực học viết của họ cũng thay đổi đáng kể.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1029
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LÊ VĂN CANH.2010. Lớp luyện viết kỹ năng IELTS.pdf126.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.