Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1051
Title: Dạy đọc hiểu văn bản văn học trong đào tạo cử nhân tiếng Nga theo tín chỉ
Authors: NGUYỄN, THỊ CƠ
Keywords: Dạy đọc hiểu văn bản văn học trong đào tạo cử nhân tiếng Nga theo tín chỉ
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Công trình nghiên cứu này đã giải quyết những nhiệm vụ cụ thể sau: Phân tích, đánh giá thực trạng học đọc, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình dạy kỹ năng đọc hiểu để phân tích văn bản văn học dưới góc độ của quan điểm giao tiếp, nghiên cứu bản chất, đặc thù của dạy đọc hiểu văn bản văn học trong dạy học ngoại ngữ. Trên cơ sở lý luận giáo học pháp hiện đại tôi đưa ra những phương pháp dạy đọc mới cùng với phương thức kiểm tra đánh giá mới phù hợp với đòi hỏi của qui trình đào tạo theo tín chỉ nhằm bổ sung, hoàn thiện, cải tiến, cập nhật lý luận giáo học pháp văn học theo qui trình đào tạo tín chỉ. Trong công trình nghiên cứu này tôi đặc biệt chú trọng đến việc ứng dụng phương thức đào tạo theo tín chỉ trong dạy đọc văn học Nga không trong môi trường tiếng trên bình diện đọc diễn cảm, đọc phân tích ngôn ngữ, đọc chú giải văn học, đọc chú giải ngôn ngữ đất nước học cùng hệ thống bài tập trước khi đọc, trong khi đọc và sau khi đọc. Những phương pháp này đã đưa vào dạy thử nghiệm. Kết quả thu được kết hợp với phương thức kiểm tra-đánh giá mới đang được sử dụng có hiệu quả trong các giờ dạy văn học cho sinh viên năm thứ 3 của khoa ngôn ngữ và văn hóa Nga. Những phương pháp dạy đọc này giúp cho sinh viên cách đọc để hiểu sâu nội dung, chủ đề tư tưởng của văn bản văn học. Những kết quả đạt được trong quá trình dạy văn học cho thấy những phương pháp chúng tôi đưa ra là quan trọng và rất cần thiết cho sinh viên nhằm khơi gợi mong muốn chủ động, sáng tạo trong tự học, tự nghiên cứu của sinh viên phù hợp với qui trình đào tạo tín chỉ đồng thời giúp họ phát triển và hoàn thiện những kỹ năng theo định hướng nghề nghiệp, đảm bảo tính khoa học, khuyến khích sự sáng tạo của sinh viên, góp phần đào tạo cử nhân chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của xã hội.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1051
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQG

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ CƠ.2009.Dạy đọc hiểu văn bản.pdf208.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.