Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/106
Title: ẢNH HƯỞNG CỦA HÀN LƯU ĐẾN VIỆC XUẤT BẢN SÁCH HỌC TIẾNG HÀN, SÁCH DỊCH TRUYỆN TRANH VÀ VĂN HỌC HÀN QUỐC
Authors: Cao, Thi Hai Bac
Keywords: ẢNH HƯỞNG CỦA HÀN LƯU ĐẾN VIỆC XUẤT BẢN SÁCH HỌC TIẾNG HÀN, SÁCH DỊCH TRUYỆN TRANH VÀ VĂN HỌC HÀN QUỐC
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Abstract: Bài viết cho một cái nhìn khái quát về mức độ ảnh hưởng của Hàn lưu, cụ thể là các lĩnh vực như tiếng Hàn, phim ảnh Hàn Quốc, truyện tranh Hàn Quốc đến đời sống văn hóa của người Việt Nam. Tiếp đó, các tác giả tập trung phân tích ảnh hưởng của các lĩnh vực Hàn lưu này đến việc xuất bản các sách học tiếng Hàn, sách dịch truyện tranh và văn học Hàn Quốc. Thông qua các khảo sát thực tế, bài viết nhận định nhờ sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Hàn lưu, tình hình xuất bản các sách học tiếng Hàn, sách dịch truyện tranh và văn học Hàn Quốc không chỉ ngày càng gia tăng về số lượng mà các chủ đề cũng ngày càng đa dạng hơn.
Description: Bài viết cho một cái nhìn khái quát về mức độ ảnh hưởng của Hàn lưu, cụ thể là các lĩnh vực như tiếng Hàn, phim ảnh Hàn Quốc, truyện tranh Hàn Quốc đến đời sống văn hóa của người Việt Nam. Tiếp đó, các tác giả tập trung phân tích ảnh hưởng của các lĩnh vực Hàn lưu này đến việc xuất bản các sách học tiếng Hàn, sách dịch truyện tranh và văn học Hàn Quốc. Thông qua các khảo sát thực tế, bài viết nhận định nhờ sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Hàn lưu, tình hình xuất bản các sách học tiếng Hàn, sách dịch truyện tranh và văn học Hàn Quốc không chỉ ngày càng gia tăng về số lượng mà các chủ đề cũng ngày càng đa dạng hơn.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/106
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf64.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.