Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1077
Title: A Cognitive Meta-Linguistic Approach to Teaching L2 Learners Reading and Writing Skills
Authors: HUỲNH, ANH TUẤN
Keywords: A Cognitive Meta-Linguistic Approach to Teaching L2 Learners Reading and Writing Skills
Issue Date: 2014
Publisher: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Nước ngoài
Abstract: Bài báo bàn về khả năng áp dụng đường hướng nhận thức siêu ngôn ngữ trong việc dạy kỹ năng đọc-viết cho học viên học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trình độ trung cấp và trên trung cấp. Trong đường hướng này, người học được cung cấp kiến thức về cấu trúc thông tin tiếng Anh để sử dụng cho việc phát triển kỹ năng đọc-viết. Ba vấn đề được bàn đến khi áp dụng đường hướng này vào việc giảng dạy ngôn ngữ bao gồm: những gợi mở mang tính sư phạm của khung năng lực ngôn ngữ giao tiếp của Bachman (1990) trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá ngôn ngữ; vai trò của kiến thức về cấu trúc thông tin tiếng Anh đối với việc phát triển kỹ năng giao tiếp; sự cần thiết của việc cung cấp mảng kiến thức siêu hình này cho học viên học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong việc phát triển kỹ năng đọc-viết của họ. Bài báo cũng trình bày cụ thể các cấu phần của đường hướng bao gồm cơ sở lí thuyết, nguyên tắc giảng dạy, kiến thức và kỹ năng đích, các nhiệm vụ và hoạt động trong lớp học. Đường hướng này có thể được áp dụng tại nhiều cơ sở giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam và một số nước Châu Á khác. Tuy nhiên, các nghiên cứu thực tiễn chứng minh khả năng áp dụng của đường hướng này không nằm trong phạm vi thảo luận của bài báo.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1077
Appears in Collections:Bài báo khoa học trong nướcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.