Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/110
Title: KHÍCH LỆ SINH VIÊN HỌC MÔN VĂN HỌC: TẠO MÔI TRƯỜNG AN TOÀN BẰNG THÁI ĐỘ CỞI MỞ VÀ PHẦN THƯỞNG
Authors: Van, Thi Thanh Binh
Keywords: KHÍCH LỆ SINH VIÊN HỌC MÔN VĂN HỌC: TẠO MÔI TRƯỜNG AN TOÀN BẰNG THÁI ĐỘ CỞI MỞ VÀ PHẦN THƯỞNG
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: KHÍCH LỆ SINH VIÊN HỌC MÔN VĂN HỌC: TẠO MÔI TRƯỜNG AN TOÀN BẰNG THÁI ĐỘ CỞI MỞ VÀ PHẦN THƯỞNG
Abstract: Hứng thú tồn tại như là một kết quả của rất nhiều yếu tố cả trong bản thân người học lẫn ở ngoại cảnh, và cảm giác an toàn, được tôn trọng là những yếu tố có tác động tích cực đến động lực này và đến quá trình học tập. Trong nghiên cứu này, người nghiên cứu đã dùng thái độ mở kết hợp với phần thưởng để tạo cảm giác an toàn, thân thiện, được tôn trọng cho sinh viên; bên cạnh đó, người nghiên cứu cũng tổ chức các hoạt động tự luận, thảo luận nhóm và thảo luận lớp với những câu hỏi thảo luận gợi mở theo phương châm lấy người học làm trung tâm, và giảm thiểu tối đa việc thuyết giảng. Hiệu quả tích cực của những thử nghiệm này về mặt hứng thú lẫn kết quả học tập của người học đã được phản ảnh qua hai nguồn dữ liệu: quan sát lớp học và bài viết phản hồi của sinh viên.
Description: Hứng thú tồn tại như là một kết quả của rất nhiều yếu tố cả trong bản thân người học lẫn ở ngoại cảnh, và cảm giác an toàn, được tôn trọng là những yếu tố có tác động tích cực đến động lực này và đến quá trình học tập. Trong nghiên cứu này, người nghiên cứu đã dùng thái độ mở kết hợp với phần thưởng để tạo cảm giác an toàn, thân thiện, được tôn trọng cho sinh viên; bên cạnh đó, người nghiên cứu cũng tổ chức các hoạt động tự luận, thảo luận nhóm và thảo luận lớp với những câu hỏi thảo luận gợi mở theo phương châm lấy người học làm trung tâm, và giảm thiểu tối đa việc thuyết giảng. Hiệu quả tích cực của những thử nghiệm này về mặt hứng thú lẫn kết quả học tập của người học đã được phản ảnh qua hai nguồn dữ liệu: quan sát lớp học và bài viết phản hồi của sinh viên.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/110
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf63.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.