Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1140
Title: A study on project management WALS 2012
Authors: NGUYỄN, HUYỀN TRANG
Keywords: The World Association of Lesson Studies) – National University of Singapore.
Issue Date: 2012
Publisher: National University of Singapore.
Abstract: Khai thác chương trình giảng dạy đã được coi là một trong những mục đích quan trọng nhất của nghiên cứu Lesson study và đang được nghiên cứu bởi nhiều nhà giáo dục và các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới chú trọng. Xem xét chương trình giảng dạy như một đối tượng để quản lý, nghiên cứu này nhằm mô tả lý thuyết quản lý dự án trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt trong việc phát triển chương trình giảng dạy, qua khảo sát điều tra dự án liên hợp trường học của thành phố Tosu. Chương trình đào tạo luôn được coi là công việc của trường học cá nhân- nơi chịu trách nhiệm quản lý các khía cạnh của chương trình giảng dạy, nhưng trong xu thế không có biên giới giữa các cộng đồng gia đình-nhà trường, phát triển chương trình giảng dạy tích hợp giữa các trường là cần thiết để được tìm hiểu rõ hơn. Đây là dự án liên hợp trường học ở thành phố T, Tỉnh Saga, Nhật Bản. Một cuộc khảo sát đã được thực hiện với gần 300 giáo viên, 6000phụ huynh và 3000 học sinh để xem xét hiệu quả của mô hình liên hợp. Một phương pháp đặc biệt của “Inter-subjective Cognition" đã được sử dụng bởi Hội đồng giáo dục thành phố T. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính (phỏng vấn và phân tích diễn ngôn) và phương pháp nghiên cứu định lượng (phân tích yếu tố, AMOS), chúng tôi hy vọng các kết quả phân tích có thể cho biết làm thế nào quản lý giáo dục có thể hoạt động phát triển chương trình giảng dạy giữa các trường học từ quan điểm của lý thuyết quản lý dự án.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1140
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN HUYỀN TRANG.A study on project management WALS 2012.pdf135.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.