Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1146
Title: A review on teaching pronunciation in World Englishes
Authors: NGUYỄN, THANH THỦY
PHAN, NGỌC QUỲNH ANH
VŨ, THỊ KIM CHI
Keywords: Hội thảo quốc tế về giảng dạy Ngoại ngữ Asia TEFL International Conference năm 2013 tại Quezon, Phi-líp-pin
Issue Date: 2013
Publisher: Hội thảo quốc tế về giảng dạy Ngoại ngữ Asia TEFL International Conference năm 2013 tại Quezon, Phi-líp-pin
Abstract: Gần đây, vấn đề về “Tiếng Anh chuẩn” hay “Tiếng Anh thế giới” đã đươc đề cập trong rất nhiều các nghiên cứu. Hoàn cảnh kinh tế biến động cũng như sự giao lưu văn hóa trên Thế giới nói chung, ở Châu Á nói riêng khiến việc áp dụng “Tiếng Anh thế giới” vào giảng dạy Ngoại ngữ trở thành xu hướng tất yếu. Một trong những khía cạnh nhận được nhiều quan tâm nhất của các học giả trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ là tầm ảnh hướng của tiếng Anh thế giới (World Englishes) đối với việc giảng dạy phát âm. Bài nghiên cứu này nhằm tổng kết lại kết quả của những nghiên cứu đã được thực hiện về việc giảng dạy phát âm trong bối cảnh giảng dạy tiếng Anh hiện đại dưới ảnh hưởng của tiếng Anh thế giới.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1146
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A review on teaching pronunciation in World Englishes.2013.pdf187.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.