Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1148
Title: Thực trạng giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy (nhìn từ góc độ triết học ngôn ngữ của nhóm Bakhtin)
Authors: NGÔ, MINH THỦY
Keywords: Thực trạng giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy (nhìn từ góc độ triết học ngôn ngữ của nhóm Bakhtin)
Issue Date: 2014
Publisher: ULIS
Abstract: Trên cơ sở phân tích quan điểm của nhóm Bakhtin đối với ngôn ngữ và những ứng dụng của quan điểm đó trong dạy - học ngoại ngữ, tác giả khảo sát thực trạng giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam và phân tích thực trạng đó nhìn từ góc độ của quan điểm của nhóm Bakhtin, chỉ ra những cái “được” và “chưa được” trong giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam và đưa ra những đề xuất cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy. Nói cách khác, nghiên cứu đã khảo sát cách tiếp cận của nhóm Bakhtin, một trong những cách tiếp cận được đánh giá là có ảnh hưởng rất lớn trên thế giới hiện nay đối với việc giảng dạy ngoại ngữ, và ứng dụng của cách tiếp cận này vào việc dạy ngoại ngữ ở Việt Nam, cụ thể là dạy tiếng Nhật, từ đó góp phần bổ sung các kiến thức về phương pháp luận - nền tảng của giáo học pháp ngoại ngữ.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1148
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.