Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1169
Title: The application of the CEF and other frameworks at VNUCFL
Authors: NGUYỄN, HÒA
Keywords: “Language Assessment - International Standards and recognition” do HĐ Anh và Viện CLCT tổ chức.
Issue Date: 2007
Publisher: ULIS
Abstract: Báo cáo trình bày việc áp dụng “Khung tham chiếu Châu Âu” tại Trường ĐHNN – ĐHQGHN, bắt đầu từ năm 2005. Trường ý thức được vai trò của một chuẩn trong quá trình đào tạo ngoại ngữ của Trường. Báo cáo cũng trình bày quá trình chuẩn bị cho việc áp dụng một chuẩn quốc tế từ năm 2000, với việc đánh giá trình độ của sinh viên, xác định chuẩn. Quá trình thực hiện đòi hỏi phải trả lời một số vấn đề đặt ra như triết lí cảu việc có chuẩn quốc tế là gì, và chuẩn cần xác định là gì?.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1169
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN HÒA. 2007. The application of the CEF and other frameworks at VNUCFL.pdf130.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.