Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1173
Title: Where Should We Go From Here
Authors: NGUYỄN, HÒA
Keywords: US – Vietnam Education Conference: Building Partnerships: Challenges and Opportunities (Hanoi).
Issue Date: 2010
Publisher: US – Vietnam Education Conference: Building Partnerships: Challenges and Opportunities (Hanoi).
Abstract: Báo cáo trình bày một số tư tưởng chính của những nỗ lực của Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng việc giảng day ngoại ngữ tại Việt Nam cho đến mốc thời gian 2020, với mục tiêu đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Báo cáo đã trình bày bối cảnh, những khó khăn rủi ro có thể có trong việc thực hiện mục đích trên.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1173
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN HÒA. 2010. Where Should We Go From Here.pdf174.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.