Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/118
Title: KHẢO SÁT XU HƯỚNG TẠO TỪ MỚI TRONG TIẾNG ANH
Authors: Le, Thi Chinh
Keywords: KHẢO SÁT XU HƯỚNG TẠO TỪ MỚI TRONG TIẾNG ANH
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: KHẢO SÁT XU HƯỚNG TẠO TỪ MỚI TRONG TIẾNG ANH
Abstract: Bản thân ngôn ngữ luôn vận động để đáp ứng nhu cầu giao tiếp của con người.Tiếng Anh cũng không phải là ngoại lệ. Chính vì thế, hàng năm, Nhà xuất bản Đại học Oxford tập hợp và đưa ra danh sách các từ mới xuất hiện trong năm để một hội đồng gồm ban biên tập từ điển Oxford, các nhà ngôn ngữ học và từ điển học uy tín bầu chọn ra “từ của năm”, dựa vào mức độ phổ biến của từ đó. Trên cơ sở lý thuyết của các nhà ngôn ngữ học Việt Nam và trên thế giới như Vũ Đức Nghiệu hay R. Quirk, cũng như các nguồn tài liệu chủ yếu từ phiên bản trực tuyến của bộ từ điển tiếng Anh của Nhà xuất bản Đại học Oxford hay tạp chí Times, nghiên cứu này tập trung khảo sát các từ vựng mới xuất hiện trong ngôn ngữ tiếng Anh, thuộc danh sách được nhà xuất bản này đề cử là “từ của năm”, từ 2012 đến hết 2014. Từ đó,nghiên cứu chỉ ra các xu hướng của các từ mới xuất hiện trong tiếng Anh, liên quan đến ba nội dung: phương thức tạo từ mới, từ loại và chủ đề.
Description: Bản thân ngôn ngữ luôn vận động để đáp ứng nhu cầu giao tiếp của con người.Tiếng Anh cũng không phải là ngoại lệ. Chính vì thế, hàng năm, Nhà xuất bản Đại học Oxford tập hợp và đưa ra danh sách các từ mới xuất hiện trong năm để một hội đồng gồm ban biên tập từ điển Oxford, các nhà ngôn ngữ học và từ điển học uy tín bầu chọn ra “từ của năm”, dựa vào mức độ phổ biến của từ đó. Trên cơ sở lý thuyết của các nhà ngôn ngữ học Việt Nam và trên thế giới như Vũ Đức Nghiệu hay R. Quirk, cũng như các nguồn tài liệu chủ yếu từ phiên bản trực tuyến của bộ từ điển tiếng Anh của Nhà xuất bản Đại học Oxford hay tạp chí Times, nghiên cứu này tập trung khảo sát các từ vựng mới xuất hiện trong ngôn ngữ tiếng Anh, thuộc danh sách được nhà xuất bản này đề cử là “từ của năm”, từ 2012 đến hết 2014. Từ đó,nghiên cứu chỉ ra các xu hướng của các từ mới xuất hiện trong tiếng Anh, liên quan đến ba nội dung: phương thức tạo từ mới, từ loại và chủ đề.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/118
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf65.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.