Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1186
Title: The acquisition of disagreements in an ELF context, International Pragmatic Association Conference, Melbourne
Authors: ĐỖ, THỊ THANH HÀ
Keywords: ĐỖ THỊ THANH HÀ, The acquisition of disagreements in an ELF context, International Pragmatic Association Conference, Melbourne, 2009.
Issue Date: 2009
Publisher: ULIS
Abstract: Bài trình bày báo cáo việc thụ đắc ngữ dụng trong môi trường sử dụng tiếng Anh như trung ngôn, cụ thể tập trung nghiên cứu sự thay đổi của sinh viên quốc tế khi sử dụng hành động không đồng ý trong các thảo luận học thuật bằng tiếng Anh, bắt đầu từ khi họ mới tới Australia để học. Sự thụ đắc của hành động ngữ vi này còn được nghiên cứu trong mối liên hệ với sự chú ý của SV đối với các nguồn dữ liệu ngôn ngữ sẵn có. Các thảo luận nhóm của SV được ghi âm lại đều dặn trong vòng một năm học ở một trường ĐH của Úc, bên cạnh ‘nhật kí’ của SV về các nguồn dữ liệu ngôn ngữ mà họ chú ý tới. Hai câu hỏi nghiên cứu đã được trả lời: - SV thụ đắc hành động ngữ vi không đồng ý như thế nào trong môi trường tiếng Anh là một trung ngôn. - Vai trò của sự chú ý trong sự thụ đắc này.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1186
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tếItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.