Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1190
Title: Innovating the reading course for first year fast track students at VNU: An action research, Cam TESOL
Authors: NGUYỄN, HOÀNG LAN
Keywords: CamTESOL 2011
Issue Date: 2011
Publisher: ULIS
Abstract: Đánh giá đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động dạy và học. Hiểu theo nghĩa hẹp, đánh giá có nghĩa là "giáo viên đánh giá tiến bộ của học sinh và học sinh đánh giá việc dạy học của giáo viên” (Kiely & Rea-Dickins, 2005, tr.5). Nói rộng ra, đánh giá có thể cung cấp một cơ sở dữ liệu hữu ích giúp cho giáo viên xây dựng những kế hoạch bài giảng đầu tiên, giúp các nhà giáo dục đánh giá các thành phần của khóa học và giúp các nhà nghiên cứu nghiên cứu các chương trình học. Do đó, để xây dựng một cơ sở dữ liệu hiệu quả phải đề cao tính quan trọng của việc đánh giá.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1190
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tếItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.