Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1196
Title: Nghiên cứu về hình tượng người giáo viên tiếng Nhật điển hình – Dưới góc nhìn của sinh viên Việt Nam
Authors: ĐỖ, HOÀNG NGÂN
KOBAYASHI, AKIKO
Keywords: Tạp chí Nghiên cứu hợp tác quốc tế, Đại học Hiroshima, Nhật Bản.
Issue Date: 2009
Publisher: Tạp chí Nghiên cứu hợp tác quốc tế
Abstract: Nghiên cứu điều tra này tìm hiểu những phẩm chất được mong muốn ở một người giáo viên tiếng Nhật xuất sắc theo quan điểm của sinh viên Việt Nam. Dữ liệu được thu thập dưới hình thức bảng câu hỏi đối với 742 sinh viên của 4 trường đại học Việt Nam. Kết quả cho thấy những phẩm chất được sinh viên mong muốn thuộc nhóm nhân tố 1) Năng lực giảng dạy 2) Tính cách cá nhân 3) Bằng cấp và khả năng ngoại ngữ, và 4) Khả năng quản lí một khóa học. Việc so sánh kết quả điều tra sinh viên 4 năm cho thấy sinh viên các năm khác nhau có những mong muốn khác nhau về phẩm chất của người giáo viên tiếng Nhật. Nhân tố 1) giảm ở năm thứ hai và tăng lên ở năm thứ ba và năm thứ tư. Bình quân của nhân tố 2) khá thấp ở sinh viên năm thứ nhất và năm thứ tư, không có sự khác nhau đáng kể giữa kết quả của 2 năm này. Nhân tố 3) tăng ở năm thứ hai trong khi nhân tố 4) giảm dần từ năm thứ nhất đến năm thứ tư.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1196
ISSN: 1341 – 0903, trang 65 – 74, tập 15, số 1-2
Appears in Collections:Bài báo khoa học ngoài nước



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.