Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1204
Title: Speaking test anxiety among FELTE First year students
Authors: NGUYỄN, PHƯƠNG NHUNG
Keywords: Hôi thảo giảng dạy tiếng Anh tại Thái Lan ThaiTESOL 2014.
Issue Date: 2014
Publisher: ULIS
Abstract: Hoạt động kiểm tra đã trở thành một biện pháp mạnh mẽ để đánh giá kiến thức, kỹ năng và sự phát triển của sinh viên sau một khoảng thời gian dài. Bên cạnh việc mang tới những kết quả có tính đánh giá, phân loại, các bài kiểm tra còn có tác dụng cho thấy độ lo lắng của sinh viên khi bị kiểm ra, một hiện tượng mà gần đây được quan tâm bởi nhiều nhà giáo dục, nhà nghiên cứu và học giả. Kiểm tra độ lo lắng có thể xuất hiện trong một số bộ môn, mà trong đó bộ môn Nói ngoại ngữ là phổ biến nhất đối với học sinh EFL.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1204
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG. 2014, Speaking test anxiety among FELTE First year students.pdf183.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.