Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1207
Title: Thành ngữ và thành ngữ học tiếng Nhật
Authors: NGÔ, MINH THỦY
Keywords: Thành ngữ và thành ngữ học tiếng Nhật. Chuyên khảo
Issue Date: 2012
Publisher: GIÁO DỤC
Abstract: Sách giới thiệu một cách có phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu về thành ngữ nói chung và thành ngữ tiếng Nhật nói riêng (trong sự liên hệ với các công trình nghiên cứu về thành ngữ tiếng Việt), chỉ ra những điểm tương đồng, khác biệt trong quan điểm về thành ngữ giữa các nhà nghiên cứu thành ngữ trên thế giới và giữa các nhà nghiên cứu thành ngữ Nhật Bản và Việt Nam, tạo tiền đề cho việc nghiên cứu so sánh đối chiếu thành ngữ tiếng Nhật và tiếng Việt trong tương lai. Sách đã khảo sát các đặc điểm về cấu trúc hình thái của thành ngữ tiếng Nhật (trong sự liên hệ với thành ngữ tiếng Việt) và chỉ ra các mô hình cấu trúc hình thái của thành ngữ tiếng Nhật; khảo sát các đặc điểm về ngữ nghĩa của thành ngữ tiếng Nhật - đặc biệt là ngữ nghĩa của nhóm thành ngữ có từ chỉ bộ phận cơ thể (trong sự liên hệ với thành ngữ tiếng Việt) và chỉ ra những đặc trưng cơ bản về ngữ nghĩa của thành ngữ tiếng Nhật. Dựa trên các đặc điểm về cấu trúc hình thái và ngữ nghĩa của thành ngữ, sách đã phân tích và nêu ra những nhận xét về đặc trưng văn hoá và tư duy dân tộc ở người Nhật thể hiện qua thành ngữ.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1207
Appears in Collections:Tài liệu nghe nhìn
Tài liệu nghe nhìn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGÔ MINH THỦY. Thành ngữ và thành ngữ học tiếng Nhật.pdf139.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.