Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/124
Title: SỬ DỤNG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÁC TẬP HỒ SƠ NGHE TRONG VIỆC HỌC KỸ NĂNG NGHE CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHOA LUẬT, ĐHQGHN
Authors: Pham, thuy Duong
Keywords: SỬ DỤNG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÁC TẬP HỒ SƠ NGHE TRONG VIỆC HỌC KỸ NĂNG NGHE CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHOA LUẬT, ĐHQGHN
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: SỬ DỤNG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÁC TẬP HỒ SƠ NGHE TRONG VIỆC HỌC KỸ NĂNG NGHE CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHOA LUẬT, ĐHQGHN
Abstract: Mục đích của nghiên cứu này nhằm tìm hiểu về thái độ của các sinh viên năm thứ nhất đối với hiệu quả của hoạt động xây dựng hồ sơ nghe. Đối tượng tham gia vào đề tài này là 25 sinh viên không chuyên ngữ đang học năm thứ nhất tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Các câu hỏi điều tra đã được sử dụng để tìm hiểu về thái độ của những sinh viên này với việc sử dụng hoạt động xây dựng các quyển hồ sơ nghe đồng thời cũng tìm ra những khó khăn gặp phải cũng như đề xuất một số gợi ý cho cả sinh viên và giáo viên trong quá trình áp dụng hoạt động quyển hồ sơ trong việc học và dạy kỹ năng nghe. Những kết quả tìm được đã chỉ ra rằng phần lớn sinh viên có một thái độ tích cực với hoạt động này trong việc học kỹ năng nghe. Họ đã nhận thức được một cách đầy đủ tầm quan trọng của các quyển hồ sơ đối với việc cải thiện kỹ năng nghe của mình. Do đó, nghiên cứu này đề xuất rằng hoạt động quyển hồ sơ nên được xem xét để áp dụng trong việc dạy và học kỹ năng nghe tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Description: Mục đích của nghiên cứu này nhằm tìm hiểu về thái độ của các sinh viên năm thứ nhất đối với hiệu quả của hoạt động xây dựng hồ sơ nghe. Đối tượng tham gia vào đề tài này là 25 sinh viên không chuyên ngữ đang học năm thứ nhất tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. Các câu hỏi điều tra đã được sử dụng để tìm hiểu về thái độ của những sinh viên này với việc sử dụng hoạt động xây dựng các quyển hồ sơ nghe đồng thời cũng tìm ra những khó khăn gặp phải cũng như đề xuất một số gợi ý cho cả sinh viên và giáo viên trong quá trình áp dụng hoạt động quyển hồ sơ trong việc học và dạy kỹ năng nghe. Những kết quả tìm được đã chỉ ra rằng phần lớn sinh viên có một thái độ tích cực với hoạt động này trong việc học kỹ năng nghe. Họ đã nhận thức được một cách đầy đủ tầm quan trọng của các quyển hồ sơ đối với việc cải thiện kỹ năng nghe của mình. Do đó, nghiên cứu này đề xuất rằng hoạt động quyển hồ sơ nên được xem xét để áp dụng trong việc dạy và học kỹ năng nghe tại Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/124
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf65.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.