Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1305
Title: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỪ VAY MƯỢN CỦA TIẾNG NGA TRONG TIẾNG VIỆT
Authors: Lưu, Thị Nam Hà
Keywords: từ vay mượn, từ ngoại lai, tiếng Nga, giao tiếp ngôn ngữ-văn hóa, đồng hóa từ ngữ
Issue Date: Apr-2017
Publisher: Nhà Xuất bản ĐHQGHN
Abstract: Vay mượn từ ngữ là kết quả tất yếu của tiếp xúc ngôn ngữ- văn hóa lâu dài trong những điều kiện lịch sử nhất định. Tiếng Nga được cho là vay mượn khá nhiều từ tiếng Anh và các ngôn ngữ khác, nhưng cũng đã tồn tại rất nhiều từ vốn có nguồn gốc từ tiếng Nga đã trở thành từ phổ thông trong nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Bài báo đề cập tới hiện tượng vay mượn từ ngữ tiếng Nga trong tiếng Việt nhìn từ bình diện ngôn ngữ- văn hóa, cũng như các phương thức đồng hóa các từ vay mượn tiếng Nga trong tiếng Việt. Phương pháp sử dụng trong nghiên cứu: quan sát thực tế, tìm hiểu từ nguyên học, tổng hợp và phân tích dữ liệu từ điển và cập nhật dữ liệu trực tuyến. Câu hỏi nghiên cứu: Những từ ngữ tiếng Nga thuộc nhóm chủ đề hay lĩnh vực sử dụng nào được du nhập vào tiếng Việt, nguyên nhân mà những từ tiếng Nga du nhập vào tiếng Việt là gì và quá trình đồng hóa ngôn ngữ ấy diễn ra như thế nào?
Description: Vay mượn từ ngữ là kết quả tất yếu của tiếp xúc ngôn ngữ- văn hóa lâu dài trong những điều kiện lịch sử nhất định. Tiếng Nga được cho là vay mượn khá nhiều từ tiếng Anh và các ngôn ngữ khác, nhưng cũng đã tồn tại rất nhiều từ vốn có nguồn gốc từ tiếng Nga đã trở thành từ phổ thông trong nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Bài báo đề cập tới hiện tượng vay mượn từ ngữ tiếng Nga trong tiếng Việt nhìn từ bình diện ngôn ngữ- văn hóa, cũng như các phương thức đồng hóa các từ vay mượn tiếng Nga trong tiếng Việt. Phương pháp sử dụng trong nghiên cứu: quan sát thực tế, tìm hiểu từ nguyên học, tổng hợp và phân tích dữ liệu từ điển và cập nhật dữ liệu trực tuyến. Câu hỏi nghiên cứu: Những từ ngữ tiếng Nga thuộc nhóm chủ đề hay lĩnh vực sử dụng nào được du nhập vào tiếng Việt, nguyên nhân mà những từ tiếng Nga du nhập vào tiếng Việt là gì và quá trình đồng hóa ngôn ngữ ấy diễn ra như thế nào?
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1305
ISBN: 978-604-62-8164-1
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc gia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HTQG 2017.pdf185.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.