Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1312
Title: ĐÁNH GIÁ DỊCH VĂN HỌC: MỘT VÀI HƯỚNG TIẾP CẬN
Authors: Triệu, Thu Hằng
Keywords: dịch thuật học,nghiên cứu dịch thuật, thời kì “tiền ngôn ngữ”, giai đoạn cấu trúc luận, bối cảnh văn hoá xã hội, hướng tiếp cận dựa trên mục đích của bản dịch, hướng tiếp cận dựa trên diễn ngôn, đánh giá dịch văn học.
Issue Date: Apr-2017
Publisher: Nhà Xuất bản ĐHQGHN
Abstract: Xuất phát từ tầm quan trọng của dịch thuật như một bộ môn liên ngành, báo cáo nhằm hệ thống hoá những chặng đường lý thuyết chủ đạo trong lý thuyết dịch thuật từ trước tới nay trên thế giới và đưa ra ba xu hướng chính theo trình tự thời gian bao gồm nghiên cứu dịch thuật trong thời kì “tiền ngôn ngữ”; nghiên cứu dịch thuật trong giai đoạn cấu trúc luận; và nghiên cứu dịch thuật hướng đến bối cảnh văn hoá xã hội với hướng tiếp cận dựa trên mục đích của bản dịch và hướng tiếp cận dựa trên diễn ngôn. Ba khuynh hướng đề xuất được thảo luận gắn liền với đánh giá dịch văn học nhằm tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của từng hướng tiếp cận đối với việc đánh giá dịch văn học và đề xuất hướng tiếp cận khả thi cho đánh giá dịch văn học.
Description: Xuất phát từ tầm quan trọng của dịch thuật như một bộ môn liên ngành, báo cáo nhằm hệ thống hoá những chặng đường lý thuyết chủ đạo trong lý thuyết dịch thuật từ trước tới nay trên thế giới và đưa ra ba xu hướng chính theo trình tự thời gian bao gồm nghiên cứu dịch thuật trong thời kì “tiền ngôn ngữ”; nghiên cứu dịch thuật trong giai đoạn cấu trúc luận; và nghiên cứu dịch thuật hướng đến bối cảnh văn hoá xã hội với hướng tiếp cận dựa trên mục đích của bản dịch và hướng tiếp cận dựa trên diễn ngôn. Ba khuynh hướng đề xuất được thảo luận gắn liền với đánh giá dịch văn học nhằm tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của từng hướng tiếp cận đối với việc đánh giá dịch văn học và đề xuất hướng tiếp cận khả thi cho đánh giá dịch văn học.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1312
ISBN: 978-604-62-8164-1
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc gia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HTQG 2017.pdf184.06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.