Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1314
Title: ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỊNH DANH CỦA TÊN GỌI CÁC LOÀI CHIM TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT
Authors: Nguyễn, Thị Hảo
Keywords: Định danh, cấu tạo từ, các loài chim, tiếng Hán, tiếng Việt
Issue Date: Apr-2017
Publisher: ULIS
Abstract: Việc định danh (gọi tên, đặt tên- denomination) sự vật là một nhu cầu tất yếu của con người khắp nơi trên thế giới. Các loài chim có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hoá vật chất và tinh thần của người Trung Quốc cũng như người Việt Nam. Bài viết trên cơ sở khảo sát 652 tên gọi các loài chim tiếng Hán và 318 tên gọi các loài chim tiếng Việt đã phân tích những điểm giống và khác nhau về đặc điểm cấu trúc định danh của tên gọi các loài chim trong hai ngôn ngữ. Những tên gọi này chủ yếu cấu tạo theo phương thức ghép chính phụ, bao gồm yếu tố chỉ loại và yếu tố khu biệt. Số lượng yếu tố khu biệt rất đa dạng (14 yếu tố) như đặc trưng màu sắc cơ thể, hình thức/ hình dạng, môi trường sống, tiếng kêu hót... đã thể hiện sâu sắc đặc trưng văn hoá dân tộc của mỗi nước.
Description: Việc định danh (gọi tên, đặt tên- denomination) sự vật là một nhu cầu tất yếu của con người khắp nơi trên thế giới. Các loài chim có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hoá vật chất và tinh thần của người Trung Quốc cũng như người Việt Nam. Bài viết trên cơ sở khảo sát 652 tên gọi các loài chim tiếng Hán và 318 tên gọi các loài chim tiếng Việt đã phân tích những điểm giống và khác nhau về đặc điểm cấu trúc định danh của tên gọi các loài chim trong hai ngôn ngữ. Những tên gọi này chủ yếu cấu tạo theo phương thức ghép chính phụ, bao gồm yếu tố chỉ loại và yếu tố khu biệt. Số lượng yếu tố khu biệt rất đa dạng (14 yếu tố) như đặc trưng màu sắc cơ thể, hình thức/ hình dạng, môi trường sống, tiếng kêu hót... đã thể hiện sâu sắc đặc trưng văn hoá dân tộc của mỗi nước.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1314
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc gia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HTQG 2017.pdf191.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.