Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/137
Title: DẠY VÀ HỌC THÀNH NGỮ TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA VĂN HÓA
Authors: Luu, thi Nam Ha
Trinh, thi Kim Ngoc
Keywords: DẠY VÀ HỌC THÀNH NGỮ TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA VĂN HÓA
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: DẠY VÀ HỌC THÀNH NGỮ TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA VĂN HÓA
Abstract: Trên cơ sở các khái niệm truyền thống về thành ngữ, nghiên cứu đã đúc kết, tổng hợp một số quan điểm hiện đại với những cách nhìn mới về đơn vị từ vựng vốn được coi là đặc ngữ này. Bài viết cũng đề xuất một quan niệm rằng quá trình dạy học ngoại ngữ, dù được diễn ra trên phạm vi hay qui mô nào, cũng đều có thể coi là quá trình chuyển giao văn hóa, mà ở đó thành ngữ đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Đặc biệt, trong giảng đường ngoại ngữ ở Việt Nam hiện nay, quá trình dạy học đang diễn ra trong môi trường luôn có sự cọ sát, hội nhập, đan xen, thậm chí xung đột lẫn nhau giữa các nền văn hóa – mà các tác giả gọi là môi trường đa văn hóa. Trong nghiên cứu này, các tác giả cũng đồng thời nêu bật được những ưu thế của thành ngữ khi chúng được coi như một đơn vị dạy học, cũng như những khó khăn mà quá trình dạy-học thành ngữ có thể gặp phải tại các giảng đường ngoại ngữ ở Việt Nam. Với mục tiêu nhằm nâng cao hơn chất lượng dạy học ngoại ngữ ở nước ta, nghiên cứu này đồng thời cũng gợi ý một số bài tập cho việc dạy-học ngoại ngữ nói chung và dạy học thành ngữ nói riêng đạt hiệu quả mong muốn.
Description: Trên cơ sở các khái niệm truyền thống về thành ngữ, nghiên cứu đã đúc kết, tổng hợp một số quan điểm hiện đại với những cách nhìn mới về đơn vị từ vựng vốn được coi là đặc ngữ này. Bài viết cũng đề xuất một quan niệm rằng quá trình dạy học ngoại ngữ, dù được diễn ra trên phạm vi hay qui mô nào, cũng đều có thể coi là quá trình chuyển giao văn hóa, mà ở đó thành ngữ đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Đặc biệt, trong giảng đường ngoại ngữ ở Việt Nam hiện nay, quá trình dạy học đang diễn ra trong môi trường luôn có sự cọ sát, hội nhập, đan xen, thậm chí xung đột lẫn nhau giữa các nền văn hóa – mà các tác giả gọi là môi trường đa văn hóa. Trong nghiên cứu này, các tác giả cũng đồng thời nêu bật được những ưu thế của thành ngữ khi chúng được coi như một đơn vị dạy học, cũng như những khó khăn mà quá trình dạy-học thành ngữ có thể gặp phải tại các giảng đường ngoại ngữ ở Việt Nam. Với mục tiêu nhằm nâng cao hơn chất lượng dạy học ngoại ngữ ở nước ta, nghiên cứu này đồng thời cũng gợi ý một số bài tập cho việc dạy-học ngoại ngữ nói chung và dạy học thành ngữ nói riêng đạt hiệu quả mong muốn.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/137
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf62.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.