Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/140
Title: CẤU TẠO VÀ NGỮ NGHĨA CỦA CÁC TỪ TƯỢNG THANH TRONG TIẾNG ANH
Authors: Nguyen, Ngan ha
Keywords: CẤU TẠO VÀ NGỮ NGHĨA CỦA CÁC TỪ TƯỢNG THANH TRONG TIẾNG ANH
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: CẤU TẠO VÀ NGỮ NGHĨA CỦA CÁC TỪ TƯỢNG THANH TRONG TIẾNG ANH
Abstract: Trong nghiên cứu này, các phương thức cấu tạo nên các từ tượng thanh và các thành phần ngữ nghĩa của chúng chính là đối tượng nghiên cứu. Để tìm hiểu một cách sâu sắc và kỹ lưỡng hai vấn đề này, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp miêu tả định tính cùng với việc phân tích dựa trên nhiều nguồn tài liệu khác nhau như sách tham khảo, chuyên ngành, các bài báo và các nghiên cứu có cùng lĩnh vực quan tâm. Qua đó, nghiên cứu đã chỉ ra rằng từ tượng thanh trong tiếng Anh được hình thành thông qua việc thành lập gốc từ và có thể mang nghĩa đen hoặc nghĩa ngữ cảnh. Nghiên cứu có thể là nguồn tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo để đưa ra những góc nhìn khác về từ tượng thanh.
Description: Trong nghiên cứu này, các phương thức cấu tạo nên các từ tượng thanh và các thành phần ngữ nghĩa của chúng chính là đối tượng nghiên cứu. Để tìm hiểu một cách sâu sắc và kỹ lưỡng hai vấn đề này, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp miêu tả định tính cùng với việc phân tích dựa trên nhiều nguồn tài liệu khác nhau như sách tham khảo, chuyên ngành, các bài báo và các nghiên cứu có cùng lĩnh vực quan tâm. Qua đó, nghiên cứu đã chỉ ra rằng từ tượng thanh trong tiếng Anh được hình thành thông qua việc thành lập gốc từ và có thể mang nghĩa đen hoặc nghĩa ngữ cảnh. Nghiên cứu có thể là nguồn tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo để đưa ra những góc nhìn khác về từ tượng thanh.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/140
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf59.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.