Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/141
Title: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT HOẠT ĐỘNG HỌC NHÓM NGOÀI GIỜ TRONG MÔN BIÊN DỊCH/LÝ THUYẾT DỊCH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 3 – HỆ 721
Authors: Nguyen, Thi Hai Ha
Keywords: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT HOẠT ĐỘNG HỌC NHÓM NGOÀI GIỜ TRONG MÔN BIÊN DỊCH/LÝ THUYẾT DỊCH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 3 – HỆ 721
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT HOẠT ĐỘNG HỌC NHÓM NGOÀI GIỜ TRONG MÔN BIÊN DỊCH/LÝ THUYẾT DỊCH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 3 – HỆ 721
Abstract: Trong nghiên cứu “Đánh giá và đề xuất hoạt động học nhóm ngoài giờ trong môn Biên dịch/Lý thuyết dịch cho sinh viên năm thứ 3 – hệ 721”, chương I giới thiệu đề tài bao gồm lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, và phạm vi đề tài; chương II là phương pháp nghiên cứu gồm phương pháp chiến lược chung và phương pháp nghiên cứu cụ thể; chương III là kết quả phân tích đánh giá với nhũng đánh giá trong việc tổ chức nhóm – tần số học nhóm – chuyên cần cá nhân - khối lượng thời gian mỗi buổi và khả năng tổ chức thời gian-chất lượng học nhóm; chương IV là đề xuất phát triển nhóm học ngoài giờ với những đề xuất cụ thể kèm áp dụng thực tế những đề xuất nêu ra; chương V là phần kết luận của toàn bộ đề tài.
Description: Trong nghiên cứu “Đánh giá và đề xuất hoạt động học nhóm ngoài giờ trong môn Biên dịch/Lý thuyết dịch cho sinh viên năm thứ 3 – hệ 721”, chương I giới thiệu đề tài bao gồm lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, và phạm vi đề tài; chương II là phương pháp nghiên cứu gồm phương pháp chiến lược chung và phương pháp nghiên cứu cụ thể; chương III là kết quả phân tích đánh giá với nhũng đánh giá trong việc tổ chức nhóm – tần số học nhóm – chuyên cần cá nhân - khối lượng thời gian mỗi buổi và khả năng tổ chức thời gian-chất lượng học nhóm; chương IV là đề xuất phát triển nhóm học ngoài giờ với những đề xuất cụ thể kèm áp dụng thực tế những đề xuất nêu ra; chương V là phần kết luận của toàn bộ đề tài.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/141
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf68.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.