Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1417
Title: 从《一地鸡毛》看转型时期中国知识分子=
Other Titles: THÂN PHẬN CỦA NGƯỜI TRÍ THỨC TRUNG QUỐC THỜI KÌ QUÁ ĐỘNHÌN TỪ TÁC PHẨM "LÔNG GÀ KHẮP ĐẤT"
Authors: Đào, Thu Huệ
Mai, ThịHiền
Keywords: THÂN PHẬN CỦA NGƯỜI TRÍ THỨC TRUNG QUỐC THỜI KÌ QUÁ ĐỘNHÌN TỪ TÁC PHẨM "LÔNG GÀ KHẮP ĐẤT"
Mai ThịHiền
Issue Date: 2014
Publisher: ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA TRUNG QUỐC
Abstract: 论文摘要 本论文的标题为《从《一地鸡毛》看中国社会转型时期知识分子的困境》。本身此标题已经说明了其所包含的内容,同时也泄露本文的研究方向。 在研究小说《一地鸡毛》以及其所反映的现实价值之前,本论文将对“知识分子”概念、中国知识分子的历史以及中国社会转型时期等基本知识进行简述。这是必不可少的工作,其目的为为本文奠定坚实的理论基础,同时也为读者提供更全面、更客观透彻的眼光以便看待并研究论文所涉及的内容。 论文的主要任务是就刘震云的《一地鸡毛》小说的情节、人物、语言等不同的因素进行分析和研究,从此将中国八十年代末、九十年代初社会转型时期知识分子阶层的困境真真实实地摆在读者眼前。他们既然社会地位低下庸俗,而且物质与精神等生活状态也十分悲惨。在物质方面上,知识分子在衣食住行等最基本的物质条件都十分落差、贫穷。而更令人心酸的是,这些社会中的“小人物”的精神生活也不断受到各种各样的磨砺,从而导致了精神的“异化”现象。社会转型时期知识分子为何遭遇了这种前所未有的困境呢?该问题可从小说中知识分子各人物的“异化”过程找出恰当的答案。造成转型时期知识分子的困境的首要原因莫过于经济与社会的客观背景:在物欲横流、弊端普及的社会中,权利和金钱就是一个人的象征,这些既没权又没钱的知识分子只能无奈地屈存,只好无可奈何地走向“边缘化”,只好“同流合污”而抛弃了自己高远的理想以及崇高的人生价值。然而,造成他们的大悲剧不仅由于客观的因素,而且还包括主观的原因,换个说法,知识分子本身的精神脆弱以及物质欲望在一定程度上也有一部分责任。对知识分子在这个特殊的时期所遭遇的困境及其原因,我们深深感到“哀其不幸,怒其不争”。 可以说,刘震云的《一地鸡毛》小说已经全面地反映了中国社会转型时期知识分子的一段悲伤、无奈的历史,同时也涉及到造成其困境的深刻原因,从此可见该作品深刻的实践价值以及作者刘震云的才华与道德表现
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1417
Appears in Collections:Khóa luận tốt nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
L.187VH (pdf.io).pdf93.17 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.