Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1425
Title: Nghiên cứu về ảnh hưởng của vị trí trường âm và giọng điệu tới việc nghe nhận biết trường âm và âm ngắt của sinh viên Việt Nam học tiếng Nhật
Authors: ĐỖ, HOÀNG NGÂN
Keywords: Nghiên cứu về ảnh hưởng của vị trí trường âm và giọng điệu tới việc nghe nhận biết trường âm và âm ngắt của sinh viên Việt Nam học tiếng Nhật
Issue Date: 2012
Publisher: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN
Abstract: Mục đích của nghiên cứu là làm rõ những ảnh hưởng của vị trí trường âm và giọng điệu tới việc nghe nhận biết trường âm và âm ngắt tiếng Nhật. Phương pháp sử dụng là điều tra thực nghiệm bằng một bài nghe nhận biết đáp án đúng từ 5 phương án đưa ra cho đối tượng là sinh viên Việt Nam chuyên ngành tiếng Nhật năm thứ 2, 3 và 4. Kết quả thu được sau khi xử lí trên Excel, được phân tích bằng chương trình thống kê ANOVA 4 on the Web. Qua kết quả điều tra, có thể khẳng định rằng người học Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc nghe nhận biết trường âm và âm ngắt. Tỉ lệ số câu nhận biết đúng theo thứ tự từ cao đến thấp là âm ngắt>đoản âm>trường âm. Kết quả phân tích cũng cho thấy có sự khác biệt giữa các nhóm từ có vị trí trường âm khác nhau. Trong số những từ 2 âm tiết, dạng HL (H=cao, L=thấp) khó nhận biết hơn dạng LH. Mặt khác, điều tra cũng chỉ ra rằng người học Việt Nam gặp khó khăn hơn trong việc nhận biết trường âm ở những dạng từ HLL và LHL so với dạng LHH. Với các từ có trường âm đứng cuối, tỉ lệ câu trả lời đúng ở các năm khác nhau theo thứ tự từ cao đến thấp là năm thứ 4>năm thứ 3>năm thứ 2, tuy vậy, không có sự khác biệt đáng kể giữa các năm khác nhau ở những dạng từ với các vị trí trường âm khác.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/1425
ISSN: 0866 - 8612, trang 130 – 141, tập 28, số 4
Appears in Collections:Bài báo khoa học trong nướcItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.