Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/145
Title: CÁC PHƯƠNG PHÁP & HIỆU QUẢ CỦA VIỆC CHỮA LỖI CHO SINH VIÊN NGÀNH TIẾNG ANH
Authors: Tran, Thu Ha
Keywords: CÁC PHƯƠNG PHÁP & HIỆU QUẢ CỦA VIỆC CHỮA LỖI CHO SINH VIÊN NGÀNH TIẾNG ANH
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: CÁC PHƯƠNG PHÁP & HIỆU QUẢ CỦA VIỆC CHỮA LỖI CHO SINH VIÊN NGÀNH TIẾNG ANH
Abstract: Bài nghiên cứu trình bày các cách thức giáo viên chữa lỗi cho người học, qua đó có thể thấy được ưu điểm và nhược điểm của mỗi cách chữa lỗi trong mỗi hoàn cảnh nhất định phù hợp với năng lực của người học.Phương pháp nghiên cứu là tổng hợp kết quả các nghiên cứu trước đó ở các hoàn cảnh và các đối tượng khác nhau. Ngoài ra, tác giả còn dựa trên phương pháp quan sát lớp học thực tế và phỏng vấn thực tế các giáo viên khác nhau để rút ra kết luận cho từng cách thức chữa lỗi. Kết quả cho thấy mỗi phương pháp chữa lỗi nên được giáo viên sử dụng linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của người học để đạt được hiệu quả tốt.
Description: Bài nghiên cứu trình bày các cách thức giáo viên chữa lỗi cho người học, qua đó có thể thấy được ưu điểm và nhược điểm của mỗi cách chữa lỗi trong mỗi hoàn cảnh nhất định phù hợp với năng lực của người học.Phương pháp nghiên cứu là tổng hợp kết quả các nghiên cứu trước đó ở các hoàn cảnh và các đối tượng khác nhau. Ngoài ra, tác giả còn dựa trên phương pháp quan sát lớp học thực tế và phỏng vấn thực tế các giáo viên khác nhau để rút ra kết luận cho từng cách thức chữa lỗi. Kết quả cho thấy mỗi phương pháp chữa lỗi nên được giáo viên sử dụng linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của người học để đạt được hiệu quả tốt.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/145
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf62.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.