Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/154
Title: TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠYTHEO ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO TIẾP VÀ VIỆC ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÀY VÀO GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐH KHTN, ĐHQGHN
Authors: Cao, Thi Hai
Keywords: TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠYTHEO ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO TIẾP VÀ VIỆC ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÀY VÀO GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐH KHTN, ĐHQGHN
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠYTHEO ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO TIẾP VÀ VIỆC ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÀY VÀO GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐH KHTN, ĐHQGHN
Abstract: Dạy theo đường hướng giao tiếp là một phương pháp mới đang được ứng dụng rộng rãi. Báo cáo này tập trung vào việc chỉ ra một số đặc điểm chính của phương pháp này cũng như lợi thế và bất lợi của nó.Ngoài ra, báo cáo này cũng thảo luận thêm về việc ứng dụng phương pháp này vào việc dạy tiếng Anh cho sinh viên không chuyên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Description: Dạy theo đường hướng giao tiếp là một phương pháp mới đang được ứng dụng rộng rãi. Báo cáo này tập trung vào việc chỉ ra một số đặc điểm chính của phương pháp này cũng như lợi thế và bất lợi của nó.Ngoài ra, báo cáo này cũng thảo luận thêm về việc ứng dụng phương pháp này vào việc dạy tiếng Anh cho sinh viên không chuyên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/154
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf61.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.