Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/159
Title: NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA QUÁ TRÌNH TƯƠNG TÁC TRONG LỚP HỌC NGOẠI NGỮ ĐỐI VỚI TƯ DUY, NGÔN NGỮ VÀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN
Authors: Hoang, Thi Hanh
Nguyen, Chi Duc
Keywords: NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA QUÁ TRÌNH TƯƠNG TÁC TRONG LỚP HỌC NGOẠI NGỮ ĐỐI VỚI TƯ DUY, NGÔN NGỮ VÀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA QUÁ TRÌNH TƯƠNG TÁC TRONG LỚP HỌC NGOẠI NGỮ ĐỐI VỚI TƯ DUY, NGÔN NGỮ VÀ KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN
Abstract: Nghiên cứu tác dụng của quá trình tương tác trong lớp học ngoại ngữ đối với tư duy, ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp của sinh viên. Trong bài báo cáo này, chúng tôi phân tích video của hai lớp học nói tiếng Anh sử dụng phương pháp phân tích hội thoại để nhìn ra mối quan hệ giữa các lời nói và tổ chức lời nói trong quá trình tương tác giữa giáo viên và học sinh, giữa học sinh và học sinh. Kết quả chỉ ra rằng năng lực giao tiếp, ngôn ngữ và tư duy của học sinh được khơi dậy hay không tùy thuộc vào cách thức giáo viên đưa ra câu hỏi, phân bổ thời gian và cách giáo viên tiếp nhận các câu trả lời của học sinh.
Description: Nghiên cứu tác dụng của quá trình tương tác trong lớp học ngoại ngữ đối với tư duy, ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp của sinh viên. Trong bài báo cáo này, chúng tôi phân tích video của hai lớp học nói tiếng Anh sử dụng phương pháp phân tích hội thoại để nhìn ra mối quan hệ giữa các lời nói và tổ chức lời nói trong quá trình tương tác giữa giáo viên và học sinh, giữa học sinh và học sinh. Kết quả chỉ ra rằng năng lực giao tiếp, ngôn ngữ và tư duy của học sinh được khơi dậy hay không tùy thuộc vào cách thức giáo viên đưa ra câu hỏi, phân bổ thời gian và cách giáo viên tiếp nhận các câu trả lời của học sinh.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/159
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf66.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.