Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/170
Title: THẤY GÌ QUA NĂNG LỰC GIAO TIẾP BẰNG TIẾNG ANH CỦA SƠN NỮ SAPA: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH VỀ GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA
Authors: Ngo, Huu Hoang
Keywords: THẤY GÌ QUA NĂNG LỰC GIAO TIẾP BẰNG TIẾNG ANH CỦA SƠN NỮ SAPA: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH VỀ GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: THẤY GÌ QUA NĂNG LỰC GIAO TIẾP BẰNG TIẾNG ANH CỦA SƠN NỮ SAPA: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH VỀ GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA
Abstract: Bài viết là một nghiên cứu điển hình về năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh của các sơn nữ Sapa thông qua phân tích năm đoạn video trên mạng xã hội.Nghiên cứu hướng đến trả lời câu hỏi “Thấy gì từ kĩ năng giao tiếp tiếng Anh của những phụ nữ người dân bản địa Sapa nhìn từ khía canh giao tiếp liên văn hoá?” Nghiên cứu nhằm đóng góp thêm một số quan điểm ngôn ngữ học ứng dụng trong việc dạy, học và sử dụng tiếng Anh hiện nay như ngôn ngữ giao tiếp chung toàn cầu.
Description: Bài viết là một nghiên cứu điển hình về năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh của các sơn nữ Sapa thông qua phân tích năm đoạn video trên mạng xã hội.Nghiên cứu hướng đến trả lời câu hỏi “Thấy gì từ kĩ năng giao tiếp tiếng Anh của những phụ nữ người dân bản địa Sapa nhìn từ khía canh giao tiếp liên văn hoá?” Nghiên cứu nhằm đóng góp thêm một số quan điểm ngôn ngữ học ứng dụng trong việc dạy, học và sử dụng tiếng Anh hiện nay như ngôn ngữ giao tiếp chung toàn cầu.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/170
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf65.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.