Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/2179
Title: Nghiên cứu mô hình đánh giá dịch thuật Anh-Việt (Exploring models in English-Vietnamese translation criticism and assessment)
Authors: Lê, Hùng Tiến
Keywords: Dịch, mô hình đánh giá
Issue Date: 2018
Abstract: Đề tài nghiên cứu đã đạt được 4 mục tiêu đặt ra trong từng hợp phần của nghiên cứu: 1) Nghiên cứu tìm hiểu những khuynh hướng lý thuyết ngôn ngữ học và dịch thuật làm cơ sở lý luận phù hợp cho phê bình đánh giá dịch thuật Anh-Việt hiện nay. 2) Nghiên cứu điều tra khảo sát hiện trạng dịch thuật và phê bình đánh giá chất lượng dịch thuật ở trong nước về hiện trạng phê bình đánh gía dịch thuật Anh-Việt để phân tích đánh giá và đề xuất những mô hình thích hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế trong nước. 3) Nghiên cứu ứng dụng các mô hình vào phê bình đánh giá các dịch phẩm Anh-Việt giúp việc đề xuất những mô hình theo mục đích khác nhau của thực tiễn phê bình đánh giá dịch thuật Anh-Việt. 4) Đánh giá và chỉ ra những mô hình phê bình đánh giá dịch thuật có tính khả thi và phù hợp đối với thực tiễn dịch thuật Anh-Việt, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động dịch thuật, đánh giá dịch thuật và đào tạo hiện nay. 3 nhóm mô hình phê bình đánh giá dịch thuật thích hợp với phê bình đánh giá dịch thuật theo mục đích khác nhau của thực tiễn phê bình đánh giá dịch thuật Anh-Việt là: 1) Mô hình phục vụ mục đích đào tạo: Nord (1991, 2005), Hatim và Mason (1990); 2) Mô hình phê bình đánh giá dịch thuật phuc vụ mục đích nghiên cứu: Mô hình chức năng-dụng học của House (1977/1997/2005); 3) Mô hình phục vụ mục đích thực hành và nghề nghiệp: Mô hình phê bình tổng thể bản dịch 5 bước của Newmark (1988). Ngoài ra Đề tài cũng đề xuất những điều chỉnh về lý luận và thực tiễn áp dụng của những mô hình này cho thích hợp với phê bình đánh giá dịch thuật Anh-Việt trong các báo cáo ứng dụng mô hình.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/2179
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQG

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le Hung Tien.docx14.26 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.