Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/860
Title: BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP TRAU DỒI TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH BẰNG TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC, ĐHQGHN
Authors: Vu, Thi Hoang Mai
Nguyen, Thanh van
Le, Huong Ly
Issue Date: May-2012
Abstract: Báo cáo dưới đây tóm tắt quá trình và kết quả việc khảo sát tính hiệu quả, khả dụng của các hoạt động tự củng cố từ vựng chuyên ngành bằng tiếng Anh đối với sinh viên Nhiệm vụ chiến lược năm thứ nhất, trình độ B1 tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Số liệu được thu thập từ người học khóa 2011, có sự đối chiếu với ý kiến của giảng viên phụ trách môn chuyên ngành bằng tiếng Anh cho các sinh viên trên, nhằm phân tích tần suất sử dụng, tính hiệu quả của hoạt động đã được xác định qua thực tiễn áp dụng của người học. Từ những giá trị trên, báo cáo đưa ra những gợi ý để bước đầu xây dựng chiến lược củng cố từ vựng chuyên ngành bằng tiếng Anh cho những sinh viên hệ Nhiệm vụ chiến lược, ĐHQGHN.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/860
ISSN: hội nghị khoa học trường
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vũ Thị Hoàng Mai.pdf207.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.