Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/862
Title: GD - ĐT NÓI CHUNG, GD - ĐT NGOẠI NGỮ NÓI RIÊNG VỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Authors: Hoang, Thi My
Pham, Thi Dieu Anh
Issue Date: May-2012
Abstract: Trên cơ sở phân tích thực trạng nguồn nhân lực của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, chỉ ra những ưu, nhược điểm của nguồn nhân lực chúng tôi nhận thấy để nâng cao trí tuệ và tri thức cho nguồn lực con người không thể không nói đến vai trò của ngoại ngữ và giáo dục ngoại ngữ. Trong bài nghiên cứu này, nhóm chúng tôi sẽ tập trung thảo luận vai trò của giáo dục ngoại ngữ ở bậc Đại học với việc nâng cao phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế với hy vọng những ý kiến của mình sẽ góp một phần bé nhỏ vào sự nghiệp chung của đất nước. Ngoại ngữ đang là một trong những vấn đề bức thiết nhất trong xu thế hội nhập ngày nay. Con đường tiếp cận mọi thành tựu văn hóa, tiến bộ khoa học và kỹ thuật của thế giới, con đường hội nhập vào kinh tế và cộng đồng thế giới đều phải đi qua cái cầu ngoại ngữ. Con đường khai thác lợi thế nước đi sau và làm giàu trí tuệ của chính mình phải có ngoại ngữ hỗ trợ. Ở Việt Nam hiện nay ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, đã trở thành vấn đề mà mọi người đều quan tâm vì đó là một mắt xích quan trọng trong phát triển công nghệ thông tin và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên trình độ ngoại ngữ của phần nhiều học sinh, sinh viên vẫn chỉ dừng ở mức sơ cấp do nhiều nguyên nhân trong đó có vấn đề về cơ cấu giảng dạy, cách giảng dạy bám sát vào một giáo trình nhất định mà không chú trọng đến rèn luyện kĩ năng và cách học thụ động của phần lớn học sinh, sinh viên. Hơn nữa việc tổ chức dạy và học ngoại ngữ ở các cấp học chưa có định hướng mục tiêu cụ thể, thiếu tính liên tục, tính liên thông, đặc biệt phương pháp kiểm tra đánh giá về ngoại ngữ còn lạc hậu. Việc xây dựng đề án đổi mới việc dạy và học ngoại ngữ đến năm 2020 đã thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền các cấp trong việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cho nguồn nhân lực. Đề án nêu rõ để có sự thay đổi trong việc dạy và học ngoại ngữ phải cùng lúc có nhiều giải pháp và cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp về chương trình, về xây dựng đội ngũ giáo viên các cấp và tăng cường trang thiết bị thiết yếu phục vụ dạy và học ngoại ngữ. Hi vọng với sự thực hiện đồng bộ các giải pháp đến năm 2020 đề án sẽ thành công, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ của toàn bộ nguồn nhân lực.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/862
ISSN: hội nghị khoa học trường
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThS.pdf260.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.