Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/863
Title: BÀN VỀ QUAN HỆ GIỮA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA (TRÊN NGỮ LIỆU SỰ KHÁC BIỆT GIỮA VĂN HÓA VIỆT NAM VÀ VĂN HÓA TRUNG QUỐC)
Authors: Bui, Thi Hang Nga
Issue Date: May-2012
Abstract: Ngôn ngữ và văn hóa có mối liên hệ chặt chẽ, không thể tách rời. Ngôn ngữ là phương tiện truyền tải văn hóa và văn hóa chứa đựng trong ngôn ngữ. Văn hóa dân tộc, văn hóa nhờ ngôn ngữ và văn tự để được lưu truyền và phát triển. Học ngôn ngữ không thể tách rời học văn hóa, không thể chỉ học cách đọc, cách viết, cách sử dụng của từ, của câu, mà hơn thế nữa phải nắm được cách nhìn nhận sự vật, phương thức tư duy của con người thuộc nền văn hóa đó. Trong khuôn khổ của bài viết này, chúng tôi muốn thông qua việc phân tích một vài sự khác nhau về từ vựng, cách diễn đạt (cú pháp) và ngữ dụng dưới tác động của các yếu tố văn hóa dân tộc trong tiếng Trung Quốc và tiếng Việt nhằm giúp người học có một cái nhìn toàn diện hơn về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/863
ISSN: hội nghị khoa học trường
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThS.pdf204.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.