Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/865
Title: TINH THẦN DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP TÂM LÝ TỰ TI DÂN TỘC – HIỆN TƯỢNG VÀ LÝ GIẢI
Authors: Nguyen, Linh Nga
Issue Date: May-2012
Abstract: Trong thời kỳ hội nhập hiện nay, vấn đề về tinh thần dân tộc có ảnh hưởng đến nhiều mặt trong xã hội Việt Nam, trong đó tâm lý tự ti trở thành một hiện tượng khá phổ biến. Báo cáo này đưa ra những biểu hiện của hiện tượng tự ti dân tộc dựa trên quan sát cá nhân và những bài viết trước đó về hiện tượng này. Báo cáo cũng đưa ra một số lý giải cho tâm lý tự ti đó, chủ yếu là ảnh hưởng của tác nhân lịch sử và văn hóa của người Việt.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/865
ISSN: hội nghị khoa học trường
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Linh Nga.pdf199.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.