Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/866
Title: TÍNH QUỐC TẾ VÀ TÍNH DÂN TỘC CỦA PHẠM TRÙ THỜI GIAN Phân tích qua ngôn ngữ và văn hóa các nước nói tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Nhật và tiếng Việt
Authors: Do, Hoang Ngan
Issue Date: May-2012
Abstract: Khái niệm thời gian là một khái niệm mang tính quốc tế và có những qui định chung toàn cầu về thời gian. Từ “thời gian” có trong tất cả các ngôn ngữ trên thế giới, tuy nhiên mỗi nước, mỗi nền văn hóa có những cách nhận thức riêng, cách phân định thời gian khác nhau. Sự khác biệt này được thể hiện trong cả ngôn ngữ và văn hóa của các nước. Nghiên cứu này khảo sát và đối chiếu khái niệm “thời gian” trong tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Nhật và tiếng Việt, so sánh phạm trù “thời” trong các ngôn ngữ trên để làm nổi bật những điểm tương đồng và khác biệt. Tác giả cũng chỉ rõ một số khó khăn trong giao tiếp giao văn hóa do những nét khác biệt về văn hóa của các nước trong cách sử dụng thời gian nói chung và văn hóa đúng giờ nói riêng.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/866
ISSN: hội nghị khoa học trường
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TS.pdf205.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.