Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/867
Title: VỀ SỰ TIẾP THỤ TỪ NGỮ CỦA NGƯỜI HỌC NGÔN NGỮ VÀ TÍNH HỆ THỐNG CỦA TỪ VỰNG
Authors: Cu, Thanh Nghi
Issue Date: May-2012
Abstract: Trong dạy học ngoại ngữ, người dạy phải cải tiến quá trình ghi nhớ từ vựng ở người học bằng nhiều phương pháp và thủ thuật khác nhau trên cơ sở nắm vững bản chất của sự ghi nhớ, cơ chế của sự hồi tưởng, cơ chế lĩnh hội ngữ nghĩa của từ và quá trình nhận thức ý nghĩa của từ theo hệ thống mà nó thuộc vào trong ngôn ngữ. Mức độ ghi nhớ ở người học về một từ tỷ lệ thuận với tần số tiếp xúc, với ấn tượng về nó và với số lượng các quan hệ của nó đối với các từ ngữ khác mà người học tự thiết lập. Khả năng hồi tưởng của người học tới một từ ngữ đã học phụ thuộc vào mức độ ghi nhớ từ đó và quan hệ giữa từ đó với cái gợi ý: Cái gợi ý và cái được gợi ý càng có nhiều điểm chung thì sự gợi ý càng hiệu quả. Cơ chế lĩnh hội ngữ nghĩa của từ chính là việc xây dựng khái niệm trong trí nhớ. Bên cạnh mức độ ghi nhớ từ do ấn tượng và tần số tiếp xúc, quan hệ hệ thống mang tính thứ bậc của các từ trong từ vựng cũng đóng vai trò quan trọng và có giá trị như một công cụ cơ bản giúp nâng cao hiệu quả lĩnh hội từ ngữ ở người học.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/867
ISSN: hội nghị khoa học trường
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThS.pdf200.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.