Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/868
Title: MỘT SỐ LỖI HAY MẮC PHẢI VÀ THỬ NGHIỆM CÁCH TIẾN HÀNH GIỜ HỌC TRONG MÔN NGHE HIỂU TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
Authors: Le, Thi Minh Nguyet
Issue Date: May-2012
Abstract: Giống như ở các ngôn ngữ khác, hầu hết người Việt Nam học tiếng Nhật đều có chung một nhận định rằng kỹ năng nghe hiểu là kỹ năng yếu nhất so với các kỹ năng khác. Trong các kỳ thi năng lực Nhật ngữ được tổ chức đến nay, điểm nghe của các thi sinh người Việt Nam luôn là điểm số thấp nhất. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Có nhiều ý kiến cho rằng, không thể dạy kỹ năng nghe hiểu cho người học trình độ sơ cấp do số lượng từ vựng và ngữ pháp giới hạn. Tuy nhiên, qua thực tế tình hình giảng dạy nghe hiểu, người viết cho rằng cần thiết phải hình thành kỹ năng ngay từ khi mới bắt đầu học. Bài viết đề cập đến một số vấn đề tồn tại trong môn nghe hiểu và đưa ra một số thử nghiệm ban đầu trong cách tiến hàng giờ Nghe hiểu nhằm nâng cao khả năng nghe hiểu cho người học trình độ sơ cấp.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/868
ISSN: hội nghị khoa học trường
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThS.pdf202.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.