Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/914
Title: NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI NGỮ ÂM - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN
Authors: Nguyễn, Đình Hiền
Keywords: NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI NGỮ ÂM - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN
Issue Date: May-2016
Abstract: Ngôn ngữ luôn luôn vận động biến đổi, cho dù ở những thời kỳ khác nhau có thể diễn ra nhanh hay chậm, theo chiều hướng này hay chiều hướng khác. Ngữ âm là vỏ âm thanh của ngôn ngữ, vì vậy nhắc đến sự biến đổi của ngôn ngữ, không thể không nhắc đến sự biến đổi của ngữ âm. Bài viết tổng hợp, phân tích và giới thiệu những vấn đề lý luận liên quan đến nghiên cứu biến đổi ngữ âm, nhằm cung cấp cơ sở lý luận vững chắc cho việc nghiên cứu biến đổi ngữ âm của tiếng Việt cũng như những ngôn ngữ khác. Các vấn đề được đề cập đến trong bài viết bao gồm tư liệu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và những lý thuyết liên quan đến nghiên cứu biến đổi ngữ âm.
Description: Ngôn ngữ luôn luôn vận động biến đổi, cho dù ở những thời kỳ khác nhau có thể diễn ra nhanh hay chậm, theo chiều hướng này hay chiều hướng khác. Ngữ âm là vỏ âm thanh của ngôn ngữ, vì vậy nhắc đến sự biến đổi của ngôn ngữ, không thể không nhắc đến sự biến đổi của ngữ âm. Bài viết tổng hợp, phân tích và giới thiệu những vấn đề lý luận liên quan đến nghiên cứu biến đổi ngữ âm, nhằm cung cấp cơ sở lý luận vững chắc cho việc nghiên cứu biến đổi ngữ âm của tiếng Việt cũng như những ngôn ngữ khác. Các vấn đề được đề cập đến trong bài viết bao gồm tư liệu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và những lý thuyết liên quan đến nghiên cứu biến đổi ngữ âm.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/914
ISSN: 978-604-62-5718-9
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc gia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI NGỮ ÂM.pdf159.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.