Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/936
Title: NHỮNG MỐC CHÍNH CỦA QUAN HỆ HỮU NGHỊ TRUYỀN THỐNG VIỆT - NGA
Authors: Lê, Quỳnh Nga
Keywords: NHỮNG MỐC CHÍNH CỦA QUAN HỆ HỮU NGHỊ TRUYỀN THỐNG VIỆT - NGA
Issue Date: May-2016
Abstract: Bài viết thảo luận về mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga – mối quan hệ đã được thử thách qua nhiều giai đoạn lịch sử lâu dài, vừa mang tính truyền thống, vừa mang tính đối tác chiến lược. Tình hữu nghị Việt-Xô/Nga được thể hiện rõ rệt nhất ở ba giai đoạn, giai đoạn đầu: kể từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa từ 1945 đến lúc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, giai đoạn thứ hai: thời kỳ Liên Xô (1950-1991) và giai đoạn thứ ba: nước Nga mới (từ 1991 đến nay). Tuy nhiên, cần nhấn mạnh ở giai đoạn thứ ba, từ 1991 đến nay bởi vì đây là thời kỳ của những biến cố lịch sử to lớn diễn ra ở nước Nga, trong đó có việc Liên Xô tan rã và nước Nga mới ra đời. Thêm vào đó trong giai đoạn này có hai mốc đặc biệt quan trọng trong quan hệ hữu nghị Việt – Nga: đó là vào năm 2001 khi mối quan hệ này được xây dựng trở thành “đối tác chiến lược” và sau 10 năm triển khai thực hiện phát triển lên thành “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” vào năm 2012.
Description: Bài viết thảo luận về mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga – mối quan hệ đã được thử thách qua nhiều giai đoạn lịch sử lâu dài, vừa mang tính truyền thống, vừa mang tính đối tác chiến lược. Tình hữu nghị Việt-Xô/Nga được thể hiện rõ rệt nhất ở ba giai đoạn, giai đoạn đầu: kể từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa từ 1945 đến lúc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, giai đoạn thứ hai: thời kỳ Liên Xô (1950-1991) và giai đoạn thứ ba: nước Nga mới (từ 1991 đến nay). Tuy nhiên, cần nhấn mạnh ở giai đoạn thứ ba, từ 1991 đến nay bởi vì đây là thời kỳ của những biến cố lịch sử to lớn diễn ra ở nước Nga, trong đó có việc Liên Xô tan rã và nước Nga mới ra đời. Thêm vào đó trong giai đoạn này có hai mốc đặc biệt quan trọng trong quan hệ hữu nghị Việt – Nga: đó là vào năm 2001 khi mối quan hệ này được xây dựng trở thành “đối tác chiến lược” và sau 10 năm triển khai thực hiện phát triển lên thành “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện” vào năm 2012.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/936
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc gia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NHỮNG MỐC CHÍNH CỦA QUAN HỆ HỮU NGHỊ.pdf233.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.