Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/967
Title: ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM: MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN HỌC
Authors: Hoàng, Văn Vân
Keywords: ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM: MỘT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN HỌC
Issue Date: May-2016
Abstract: Có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ nói chung, dạy và học tiếng Anh nói riêng với tư cách là một môn học ở trường phổ thông Việt Nam. Tuy nhiên, một trong những giải pháp quan trọng nhất có lẽ là đổi mới chương trình và sách giáo khoa. Đây là trọng tâm của bài viết này. Bài viết được tổ chức xung quanh năm phần chính. Tiếp theo Phần 1 - Đặt vấn đề, Phần 2 trình bày khái quát Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 và nêu một số điểm trong Đề án liên quan đến thiết kế chương trình và biên soạn sách giáo khoa tiếng Anh ở trường phổ thông Việt Nam. Phần 3 tổng quan ba chương trình tiếng Anh thí điểm và nêu một số điểm đổi mới nổi bật của ba chương trình. Phần 4 trình bày chi tiết việc thiết kế và biên soạn bộ sách giáo khoa tiếng Anh phổ thông 10 năm trong khuôn khổ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 và nêu một số điểm đổi mới nổi bật của bộ sách. Phần 5 trình bày những kết quả đạt được về bộ sách. Phần 6 tóm lược lại những điểm chính đã trình bày trong bài viết và đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả sử dụng của bộ sách trước khi chính thức đưa vào dạy trên diện rộng.
Description: Có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ nói chung, dạy và học tiếng Anh nói riêng với tư cách là một môn học ở trường phổ thông Việt Nam. Tuy nhiên, một trong những giải pháp quan trọng nhất có lẽ là đổi mới chương trình và sách giáo khoa. Đây là trọng tâm của bài viết này. Bài viết được tổ chức xung quanh năm phần chính. Tiếp theo Phần 1 - Đặt vấn đề, Phần 2 trình bày khái quát Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 và nêu một số điểm trong Đề án liên quan đến thiết kế chương trình và biên soạn sách giáo khoa tiếng Anh ở trường phổ thông Việt Nam. Phần 3 tổng quan ba chương trình tiếng Anh thí điểm và nêu một số điểm đổi mới nổi bật của ba chương trình. Phần 4 trình bày chi tiết việc thiết kế và biên soạn bộ sách giáo khoa tiếng Anh phổ thông 10 năm trong khuôn khổ của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 và nêu một số điểm đổi mới nổi bật của bộ sách. Phần 5 trình bày những kết quả đạt được về bộ sách. Phần 6 tóm lược lại những điểm chính đã trình bày trong bài viết và đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả sử dụng của bộ sách trước khi chính thức đưa vào dạy trên diện rộng.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/967
ISSN: 978-604-62-5718-9
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc gia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH.pdf164.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.