Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/972
Title: Phân tích lỗi sai của học sinh Việt Nam trong quá trình sử dụng chữ “le” trong tiếng Hán
Authors: HÀ, LÊ KIM ANH
Keywords: Sử dụng chữ “le” trong tiếng Hán
Issue Date: 2009
Publisher: ULIS
Abstract: Đề tài thông qua việc khảo sát, phân tích khoảng 2000 câu liên quan đến chữ “了” từ các bài viết của người học Việt Nam để tiến hành phân loại, miêu tả và phân tích lỗi sai xuất hiện trong phạm vi 28 mẫu câu dùng “了”. Trên cơ sở đối chiếu với các cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt, bài viết giải thích nguyên nhân lỗi sai của người học. Kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ lỗi sai liên quan đến “了” tương đối cao, chứng tỏ trợ từ này và những cấu trúc câu dùng “了” có độ khó cao trong thang độ thụ đắc. Lỗi sai của người học chủ yếu bao gồm 4 loại : thiếu trợ từ “了”, thừa trợ từ “了”, dùng nhầm từ, dùng sai vị trí. Trong đó lỗi sai thiếu trợ từ “了” chiếm tỉ lệ cao hơn hẳn các loại hình lỗi sai khác. Nguyên nhân lỗi sai chủ yếu bao gồm chuyển di tiêu cực từ tiếng mẹ đẻ, suy luận quy tắc ngôn ngữ đích một cách thái quá, sách lược của người học, sự gây nhiễu từ các thành phần ngôn ngữ trong câu hoặc trong đoạn văn. Chuyển di tiêu cực từ tiếng mẹ đẻ là nguyên nhân chủ yếu khiến cho lỗi sai thiếu “了” có tỉ lệ cao hơn hẳn các loại hình lỗi sai khác.
Description: Đề tài thông qua việc khảo sát, phân tích khoảng 2000 câu liên quan đến chữ “了” từ các bài viết của người học Việt Nam để tiến hành phân loại, miêu tả và phân tích lỗi sai xuất hiện trong phạm vi 28 mẫu câu dùng “了”. Trên cơ sở đối chiếu với các cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt, bài viết giải thích nguyên nhân lỗi sai của người học. Kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ lỗi sai liên quan đến “了” tương đối cao, chứng tỏ trợ từ này và những cấu trúc câu dùng “了” có độ khó cao trong thang độ thụ đắc. Lỗi sai của người học chủ yếu bao gồm 4 loại : thiếu trợ từ “了”, thừa trợ từ “了”, dùng nhầm từ, dùng sai vị trí. Trong đó lỗi sai thiếu trợ từ “了” chiếm tỉ lệ cao hơn hẳn các loại hình lỗi sai khác. Nguyên nhân lỗi sai chủ yếu bao gồm chuyển di tiêu cực từ tiếng mẹ đẻ, suy luận quy tắc ngôn ngữ đích một cách thái quá, sách lược của người học, sự gây nhiễu từ các thành phần ngôn ngữ trong câu hoặc trong đoạn văn. Chuyển di tiêu cực từ tiếng mẹ đẻ là nguyên nhân chủ yếu khiến cho lỗi sai thiếu “了” có tỉ lệ cao hơn hẳn các loại hình lỗi sai khác.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/972
Appears in Collections:Đề tài cấp trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HÀ LÊ KIM ANH.2009.pdf95.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.