Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/98
Title: PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI BÀI TẬP KẾ HOẠCH KHỞI SỰ KINH DOANH (STARTUP BUSINESS PLAN) TRONG MÔN TIẾNG ANH KINH TẾ 1A
Authors: Nguyen, Lan Anh
Keywords: Kế hoạch khởi sự kinh doanh
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI BÀI TẬP KẾ HOẠCH KHỞI SỰ KINH DOANH (STARTUP BUSINESS PLAN) TRONG MÔN TIẾNG ANH KINH TẾ 1A
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu phản hồi của sinh viên đối với bài tập“Kế hoạch khởi sự kinh doanh” (Startup Business Plan), một bài tập dự án lớn trong môn học Tiếng Anh Kinh Tế 1A dành cho sinh viên năm nhất ngành kép Khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cụ thể hơn, nghiên cứu tập trung tìm ra những lợi ích mà bài tập đem lại cho sinh viên và những khó khăn sinh viên gặp phải trong quá trình làm bài tập. Từ những kết quả thu được, một số đề xuất được đưa ra nhằm tăng tính hiệu quả của bài tập dự án này
Description: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu phản hồi của sinh viên đối với bài tập“Kế hoạch khởi sự kinh doanh” (Startup Business Plan), một bài tập dự án lớn trong môn học Tiếng Anh Kinh Tế 1A dành cho sinh viên năm nhất ngành kép Khoa Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cụ thể hơn, nghiên cứu tập trung tìm ra những lợi ích mà bài tập đem lại cho sinh viên và những khó khăn sinh viên gặp phải trong quá trình làm bài tập. Từ những kết quả thu được, một số đề xuất được đưa ra nhằm tăng tính hiệu quả của bài tập dự án này
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/98
ISSN: Kỷ yếu HNKH Trường năm học 2014-2015
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lan Anh HNKH 2015.pdf68.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.