Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/991
Title: Nghiên cứu đối chiếu thành ngữ-tục ngữ thông dụng trong tiếng Việt và tiếng Pháp (Khoảng 400-500 thành ngữ-tục ngữ)
Authors: TRẦN, ĐÌNH BÌNH
Keywords: Nghiên cứu đối chiếu thành ngữ-tục ngữ thông dụng trong tiếng Việt và tiếng Pháp (Khoảng 400-500 thành ngữ-tục ngữ)
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Đây là đề tài nghiên cứu cấp Đại học Quốc gia đi sâu so sánh,đối chiếu trên bình diện ngôn ngữ, văn hoá khoảng gần 500 thành ngữ, tục ngữ Pháp Việt thông dụng nhằm giúp sinh viên ngành tiếng Pháp tìm hiểu và vận dụng trong quá trình học và dịch song ngữ Pháp Việt.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/991
Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQG

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRẦN ĐÌNH BÌNH.2007.NCKH.pdf172.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.