Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/995
Title: Du Référentiel d’activités au Référentiel des compétences des enseignants de français secondaire
Authors: TRẦN, ĐÌNH BÌNH
Keywords: Du Référentiel d’activités au Référentiel des compétences des enseignants de français secondaire: Démarches et perspectives
Issue Date: 2010
Publisher: ULIS
Abstract: Bài viết tổng kết những kết quả nghiên cứu đã đạt được về việc soạn Bộ chuẩn các hoạt động, các năng lực của giáo viên tiếng Pháp tại ba nước Căm pu chia, Lào, và Việt Nam.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/995
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRẦN ĐÌNH BÌNH.2010.pdf168.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.