Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/100
Title: QUỐC TẾ HỌC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Authors: Nguyen, Ngoc Anh
Keywords: QUỐC TẾ HỌC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Issue Date: May-2015
Publisher: ULIS
Citation: QUỐC TẾ HỌC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Abstract: Quốc tế học là một trong những định hướng quan trọng phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 của trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN. Quốc tế học có thể hiểu là nghiên cứu các vấn đề của thế giới, một khái niệm mở. Tuy nhiên, không một tổ chức hay cá nhân nào có thể nghiên cứu được hết các vấn đề, vì vậy cần xác định phạm vi hẹp lại cho phù hợp với năng lực và điều kiện. Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập sâu rộng, các thể chế chính trị, trung tâm quyền lực trên thế giới có mối liên hệ mật thiết với nhau, vì vậy Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN nên chọn Quốc tế học gắn với quan hệ quốc tế. Trên thế giới và Việt Nam, nghiên cứu quốc tế đã khá phát triển tạo ra thách thức rất lớn đối với Nhà trường. Vì vậy các nhà nghiên cứu trong trường cần lợi dụng thế mạnh để xây dựng bản sắc riêng, đồng thời đa dạng cách tiếp cận, từ đó cho ra đời những sản phẩm đặc thù, có giá trị, tiến tới khẳng định vị thế trong giới nghiên cứu quốc tế.
Description: Quốc tế học là một trong những định hướng quan trọng phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 của trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN. Quốc tế học có thể hiểu là nghiên cứu các vấn đề của thế giới, một khái niệm mở. Tuy nhiên, không một tổ chức hay cá nhân nào có thể nghiên cứu được hết các vấn đề, vì vậy cần xác định phạm vi hẹp lại cho phù hợp với năng lực và điều kiện. Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập sâu rộng, các thể chế chính trị, trung tâm quyền lực trên thế giới có mối liên hệ mật thiết với nhau, vì vậy Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN nên chọn Quốc tế học gắn với quan hệ quốc tế. Trên thế giới và Việt Nam, nghiên cứu quốc tế đã khá phát triển tạo ra thách thức rất lớn đối với Nhà trường. Vì vậy các nhà nghiên cứu trong trường cần lợi dụng thế mạnh để xây dựng bản sắc riêng, đồng thời đa dạng cách tiếp cận, từ đó cho ra đời những sản phẩm đặc thù, có giá trị, tiến tới khẳng định vị thế trong giới nghiên cứu quốc tế.
URI: http://hdl.handle.net/ULIS_123456789/100
Appears in Collections:Báo cáo Hội nghị - Hội thảo khoa học Trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HNKH 2015.pdf65.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.